اسامی کمیته علمی جشنواره

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه / موسسه
1 دکتر حامد ثابت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2 دکتر علی رضا هژبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3 دکتر کیومرث یاسریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
4 دکتر عباس احمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
5 دکتر بیتا محتاط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
6 دکتر عبدالله محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
7 دکتر رضا جمالپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
8 دکتر بنقشه کاربخش راوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
9 دکتر فاطمه حاج اکبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
10 دکتر عباس صارمی حصاری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظر آباد
11 دکتر علی سعیدیان دانشگاه پیام نور استان البرز
12 دکترمحمد اسماعیلیان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
13 دکتر وحید ابویی مهریزی مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته
14 دکتر مهروز دزفولیان مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
15 دکتر محمدرضا رحیمی پور پژوهشگاه مواد و انرژی
16 دکتر محمد رضا واعظی پژوهشگاه مواد و انرژی
17 دکتر محمدمهدی احدیان دانشگاه صنعتی شریف
18 دکتر ابراهیم اصل سلیمانی دانشگاه تهران
19 دکتر محمود حیدر زاده سهی دانشگاه تهران
20 دکتر محمد حسین مجلس آرا دانشگاه خوارزمی
21 دکتر داود درانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
22 دکتر محمدرضا حنطه زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
23 دکتر رضا بازرگان لاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
24 دکتر آرش بوچانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
25 دکتر فرید جمالی شینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
26 دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
27 دکتر سعیده ابراهیمی اصل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
28 دکتر حسن رسولی سقای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
29 دکتر مهدی مهام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
30 دکتر لاله ملک نیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
31 دکتر کامران امینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
32 دکتر محمود حاجی صفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
33 دکتر عباس نوربخش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
34 دکتر غلامرضا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
35 دکتر مجتبی صلوتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان