شورای جشنواره

 • رئیس جشنواره: دکتر حسین کلانتری خلیل آباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و استان البرز و رئیس ششمین جشنواره فناوری نانو
 • نایب رئیس جشنواره: دکتر مصطفی مبلغی، رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و نایب رئیس ششمین جشنواره فناوری نانو
 • دبیرکل جشنواره: دکتر حامد ثابت، رئیس شورای پژوهش و فناوری استان البرز و دبیرکل ششمین جشنواره فناوری نانو
 • دبیر اجرایی جشنواره: دکتر علیرضا محمدی نژاد گنجی، رئیس شورای اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و دبیر اجرایی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • دبیر علمی جشنواره: دکتر علیرضا هژبری، مدیرکل پژوهش و تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دبیر علمی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • رئیس دبیرخانه جشنواره: مهندس حسن ملاجان، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و رئیس دبیرخانه ششمین جشنواره فناوری نانو

کمـیـته ها

 • امور روابط عمومی، تبلیغات و اطلاع رسانی: آقای حسین پورقاسمی، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و مسئول روابط عمومی، تبلیغات و اطلاع رسانی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور حقوقی: دکتر حمید بذرپاچ، سرپرست اداره کل حقوقی و صیانت از دارایی های استان البرز و مسئول امور حقوقی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور اداری، هماهنگی و پشتیبانی: مهندس مهدی غفاری، مدیرکل امور اداری و منابع انسانی واحد کرج و مسئول امور اداری، هماهنگی و پشتیبانی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور مالی: آقای مجید صدوقی، عامل خزانه داری و مدیرکل امور مالی واحد کرج ومسئول امور مالی ششمین جشنواره فناوری نانو

دیگر دست اندر کاران

 • امور آزمایشگاهی و کارگاهی: دکتر گیسا رضایی، مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد کرج و مسئول امور آزمایشگاهی و کارگاهی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور مجموعه های فناور: دکتر محمودرضا ممقانی، سرپرست مدیریت مرکز رشد واحدهای فناور واحد کرج و مسئول امور مجموعه های فناور ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور انفورماتیک: مهندس شهرزاد ستوده، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد کرج و مسئول انفورماتیک ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور نمایشگاهی: مهندس فرزاد نصری، سرپرست سرای نوآوری فناوری مواد واحد کرج و مسئول امور نمایشگاهی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور ارتباط با صنعت و جامعه: مهندس حسین منوچهرپور، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت واحد کرج و کارآفرینی و مسئول ارتباط با صنعت و جامعه ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور انفورماتیک و طراحی: آقای رهی غفاریان، كارشناس امور پژوهشي (مسئول طرح هاي پژوهشي ) واحد کرج و مسئول امور گرافیک و طراحی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور دبیرخانه و مکاتبات: آقای پدرام رخشانی، رئيس اداره دبيرخانه و بايگاني مركزي واحد کرج و مسئول دبیرخانه و مکاتبات ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور سامانه مجازی: خانم یگانی، رئيس اداره امور پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تكميلي واحد کرج و مسئول سامانه مجازی ششمین جشنواره فناوری نانو
 • امور کارگاه های آموزش و پژوهش: آقای مجید رنجبر، كارشناس امور پژوهشي واحد کرج و مسئول کارگاه های آموزشی و پژوهشی ششمین جشنواره فناوری نانو